1. «Levenhuk Baltic»  SIA viis läbi kõik vajalikud toimingud, et tagada skyhunters.ee e-poe kasutajate (edaspidi - Kasutajate) isikuandmete turvalisus  ja vältida nende põhjendamatut sattumist kolmandate isikute kasutusse.

2. skyhunters.ee e-poe külastamise ja kasutamise ajal «Levenhuk Baltic» SIA võib saada teavet, mis sisaldab Kasutaja isikuandmeid:

2.1. otseselt (nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress);

2.2. kaudselt (kasutades IP-aadressi, küpsiseid ja muid tehnilisi vahendeid, et jälgida skyhunters.ee e-poe kasutamist):

2.2.1. Cookie-failid – need on väikesed tekstifailid, mis informeerivad sellest, kui tihti külastab Kasutaja  skyhunters.ee e-poodi ja mida ta täpselt oma seansside ajal teeb. Täiendavalt cookie-failid  aitavad kohandada skyhunters.ee e-poe funktsionaalsust vastavalt kasutaja harjumustele. Cookie-failid ei sisalda isiku identiteediandmeid, kuid kui Kasutaja ise seda teavet näitas, siis võib seda ühendada cookie-failis sisalduvate andmetega. "Levenhuk Baltic" SIA võib cookie-faile asetada kasutaja brauserisse.

2.2.2. IP-aadress on numbrite rida, mis omistatakse arvutile automaatselt iga kord, kui Kasutaja siseneb skyhunters.ee e-poodi - selle IP-aadressi järgi võib automaatselt identifitseerida "Levenhuk Baltic" SIA Kasutaja arvuti:

2.2.2.1. võib koguda IP-aadresse süsteemi haldamiseks ja skyhunters.ee e-poe auditeerimiseks;

2.2.2.2. Ei lisa IP-aadressi Kasutaja identiteediandmetele, mis tähendab, et registreeritakse iga Kasutaja sessioon, kuid Kasutaja ise jääb anonüümseks;

2.2.2.3. võib kasutada IP-aadressi Kasutaja tuvastamiseks juhul, kui on vaja tagada Kasutaja käitumise vastavus skyhunters.ee e-poe kasutamise tingimustele või kaitsta skyhunters.ee e-poodi või selle Kasutajaid.

2.2.3. «Levenhuk Balti» SIA kogub ka muid andmeid, mis ei ole seotud konkreetse isikuga (andmed soo, vanuse, keele, asukoha kohta) ja mida kogutakse ainult statistilistel eesmärkidel. 

3. Ostes skyhunters.ee e-poes pakutavaid tooteid ja teenuseid, nõustub Kasutaja ja lubab «Levenhuk Balti» SIA-l registreerida, sisestada, säilitada, süstematiseerida, ja  töödelda mis tahes muus vormis Kasutaja isikuandmeid,  aga ka andmed, mida edaspidi Kasutaja edastab «Levenhuk Balti» SIA-le sellises mahus, mis on vajalikud järgmiste eesmärkide jaoks:

3.1. andmete töötlemine tuleneb tellimustest, Kasutaja lepingulistest kohustustest või andmete töötlemine on vajalik asjaomase lepingu (tehingu) sõlmimiseks;

3.2. andmed on vajalikud Kasutajate identifitseerimiseks  ja arvestamiseks;

3.3. andmed on vajalikud kommertsteadete saatmiseks (e-post ja / või SMS);

3.4. andmed on vajalikud muude kohustuste täitmise tagamiseks vastavalt sõlmitud asjakohastele lepingutele (tehingutele);

3.5. andmed on vajalikud, et vaadata läbi Kasutaja taotlus kaupade ostmiseks järelmaksuga.

4. «Levenhuk Baltic» SIA töötleb ja kaitseb Kasutajate isikuandmeid kooskõlas füüsiliste isikute andmekaitse seadusega ja muude Eesti normatiivaktidega, mis reglementeerivad isikuandmete töötlemist ja kaitset. Kasutajate isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks «Levenhuk Baltic» SIA kasutab korralduslikke ja tehnilisi vahendeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku avalikustamise, muutmise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

5. Juurdepääs Kasutajate poolt usaldatud informatsioonile  on ainult eriloaga «Levenhuk Baltic» SIA töötajatel. «Levenhuk Baltic» SIA tagab Kasutajate isikuandmete leviku tõkestamise kolmandatele isikutele nii palju, nagu on ette nähtud isikuandmete kaitse seadusega ning teiste Eesti õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kaitset, välja arvatud:

5.1. isikuandmete levitamine "Levenhuk Baltic" SIA partneri poolt, mis tagavad skyhunters.ee e-poes ostetud kaupade tarnimise ja rahastamise, aga ka teenuste osutamise sellises mahus, mil isikuandmeid on vaja lepinguliste kohustuste täitmiseks;

5.2. juhtudel, kui andmete avaldamine on vajalik selleks, et identifitseerida, konstateerida või algatada seaduslikku hagi isiku vastu, kes võib teisele isikule või "Levenhuk Baltic" SIA mingit kahju tekitada, ohustades tema õigusi, vara või tegevust, aga ka allutada sellele või sarnasele riskile teisi  skyhunters.ee  e-poe Kasutajaid ja / või teisi isikuid;

5.3. juhtudel, kui seda on vajalik teha, võttes arvesse normatiivaktide nõudeid või vastavuses pädevate asutuste nõudmistega. 

6. "Levenhuk Baltic" SIA viib läbi kõik võimalikud kaitsemeetmed, kuid ta ei saa täielikult garanteerida, et ei juhtuks andmete kadu, nende pahatahtlikku kasutamist või muutmist.

7. Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete täiendamist või parandamist, aga ka andmete töötlemise lõpetamist või hävitamist, kui isikuandmed on puudulikud, aegunud, ebatäpsed või ei ole enam vajalikud isikuandmete kogumise eesmärgil. Samuti võib Kasutaja igal ajal kustutada oma andmed sihtgrupi nimekirjast, kui ta ei soovi enam toote, sündmuste või uudiste kohta rohkem teavet saada. Seoses ülalnimetatuga võib Kasutaja ise muuta või eemaldada enda kasutajaprofiili sisestatud andmeid või informeerida sellest  "Levenhuk Baltic" SIA-t e-posti aadressi info@skyhunters.ee  kaudu .

8. Esitades kirjalikul kujul põhjendatud avalduse, on Kasutajal õigus saada järgmist informatsiooni: 

8.1. milline  informatsioon oli saadud Kasutaja kohta, andmete saamise allikas, millal oli muudetud informatsioon, mis oli sisse kantud andmetesse (kui vastavad normatiivaktid seda lubavad);

8.2. millistel eesmärkidel oli toimunud isikuandmete töötlemine, informatsioon isikuandmete saajate kohta;

8.3. informatsioon selle kohta, kas andmeid töödeldi automaatselt.

9. Kasutajate isikuandmeid säilitatakse mitte kauem, kui see on kindlaks määratud vastavate seadusandlike aktidega. 

10. Usaldades oma isikuandmed ja / või muud personaalset informatsiooni, kinnitab Kasutaja, et tema jaoks on kohustuslik skyhunters.ee e-poe konfidentsiaalsuspoliitika ning tunnistab, et «Levenhuk Baltic» SIA omab õigust kasutada seda teavet sellises ulatuses ja nendel  juhtudel, mis on määratletud skyhunters.ee e-poe konfidentsiaalsuspoliitikas.

11. skyhunters.ee e-poe konfidentsiaalsuspoliitika tingimusi võib igal ajal värskendada, seetõttu kutsutakse Kasutajaid üles nendega regulaarselt tutvuma.